Tiếng việt
English

Công văn số 3216/TCT-CS về xử lý trường hợp hóa đơn mất, cháy, hỏng

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

 

Trả lời công văn số 46613/CT-QLAC ngày 20/7/2015 của Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị hướng dẫn hồ sơ mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT/BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn:

“Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

1.Tchc, h, cá nhân kinh doanh nếu phát hin mt, cháy, hng hóa đơn đã lp hoc chưa lp phi lp báo cáo vvic mt, cháy, hng và thông báo vi cơ quan thuế qun lý trc tiếp (mu s3.8 Phlc 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chm nht không quá năm (05) ngày ktngày xy ra vic mt, cháy, hng hóa đơn. Trường hp ngày cui cùng (ngày th05) trùng vi ngày nghtheo quy định ca pháp lut thì ngày cui cùng ca thi hn được tính là ngày tiếp theo ca ngày nghỉ đó.

2.Trường hp khi bán hàng hóa, dch vngười bán đã lp hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoc người mua làm mt, cháy, hng liên 2 hóa đơn bn gc đã lp thì người bán và người mua lp biên bn ghi nhn svic, trong biên bn ghi rõ liên 1 ca hóa đơn người bán hàng khai, np thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ htên ca người đại din theo pháp lut (hoc người được y quyn), đóng du (nếu có) trên biên bn và người bán sao chp liên 1 ca hóa đơn, ký xác nhn ca người đại din theo pháp lut và đóng du trên bn sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sdng hóa đơn bn sao có ký xác nhn, đóng du (nếu có) ca người bán kèm theo biên bn vvic mt, cháy, hng liên 2 hóa đơn để làm chng tkế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phi chu trách nhim vtính chính xác ca vic mt, cháy, hng hóa đơn.

Trường hp mt, cháy, hng hóa đơn liên 2 đã sdng có liên quan đến bên thba (ví d: bên thba là bên vn chuyn hàng hoc bên chuyn hóa đơn) thì căn cvào vic bên thba do người bán hoc người mua thuê để xác định trách nhim và xpht người bán hoc người mua theo quy định. ”

Căn cứ mẫu số BC21/AC mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và nội dung trình bày của Cục Thuế TP. Hà Nội tại công văn số 46613/CT-QLAC nêu trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với hóa đơn bị mất, hỏng, cháy đã được hướng dẫn cụ thể tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC, tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn bị mất, hỏng, cháy phải báo cáo các hóa đơn bị mất, hỏng, cháy theo mẫu số BC21/AC: Báo cáo cháy, mất, hỏng hóa đơn (được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) gồm các nội dung tên loại hóa đơn, mẫu số, ký hiệu hóa đơn, số lượng, liên hóa đơn, lý do mất, hỏng, cháy hóa đơn và cam kết của đơn vị.

Do đó, đề xuất của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc căn cứ thủ tục hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để xử lý về hóa đơn mất, hỏng, cháy do thiên tai, hỏa hoạn như kèm theo văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý giải trình về mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn, Biên bản kiểm kê hóa đơn bị mất, cháy, hỏng do doanh nghiệp lập là chưa phù hợp và tăng thủ tục hành chính cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hà Nội được biết. Trường hợp trong quá trình thực hiện còn vướng mắc đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội báo cáo, đề xuất cụ thể để Tổng cục Thuế hướng dẫn./.

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Công văn số 3216/TCT-CS về xử lý trường hợp hóa đơn mất, cháy, hỏng Công văn số 3216/TCT-CS về xử lý trường hợp hóa đơn mất, cháy, hỏng

Công văn số 3216/TCT-CS về xử lý trường hợp hóa đơn mất, cháy, hỏng

10/ 10 - 3347 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 522
Hình ảnh thật trụ sở

         hinhtruso

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Lâm  

 0977762345

Kết nối với chúng tôi
Đường Đến Vì Dân

ban-do-vi-dan

© Copyright by  www.dangkydoanhnghiep.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng